(താൻ ഒട്ടെളുതായാൽ കോണത്തിരിക്കണം, പല്ലൊട്ടെളുതായാൽ മെല്ലെ ചവയ്ക്കണം-), 1487 താൻ ഇരിക്കേണ്ടിടത്തു താൻ ഇരിക്കാഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ നായിരിക്കും-, 1490 താൻ ചത്തു മീൻപിടിച്ചാൽ ആർക്കുകൂട്ടാൻ-, 1491 താൻ ചെന്നാൽ മോർ കിട്ടാത്തെടത്തുനീന്നൊ ആളെ അയച്ചാൽ പാൽ കിട്ടുന്നു-, 1497 താന്താന്റെ അഭിപ്രായം തെറ്റിപോകയില്ലാ-, 1498 താന്തോന്നിക്കും മേന്തോന്നിക്കും പ്രതിയില്ലാ-, 1499 താൻ നാഴി കറക്കയുമില്ല, മോരിനുവരുന്നവരെ കുത്തുകയും ചെയ്യും-. 2465,2466,2467 Cf. Other members of the family include herrings, menhaden, sardines, shads, and more.. വമ്പൻ 1105, 1182, 2232 പെറ്റമ്മെക്കു ചിലവിനും കൊടുക്കരുതു. 1200 Cf. കേൾക്കുമ്പോൾ കെളുനമ്പ്യാർ, കാണുമ്പോൾനൊട്ടകേളു (കൈ -, 1135. 238of As the crow is, the egg will be. 1659. 468. 2280, 2418, 2422, 2453 Venture a small fish to catch a great one. (6) A clear conscience can bear any trouble. കാണി 278,1200 what is every man's duty is no man's duty. മാവിലോൻ 10 [ 56 ] 889 കളിയും ചിരിയും ഒപ്പരം(ഒന്നിച്ചു), കഞ്ഞിക്കുപോകുമ്പോൾ വെവ്വെറെ-, 890 കള്ളഞ്ചുമദം കാട്ടും, കഞ്ചാവഞ്ചുനിറം കാട്ടും-, 891 കള്ളത്തിപശുവിനു ഒരു മട്ടി, തുള്ളിച്ചിപെണ്ണിനു ഒരു കുട്ടി-, 892 കള്ളൻ എങ്കിലും വെള്ളൻ എങ്കിലും ഒരു ആൺപിറന്നവൻ അല്ലെ-, 898 കള്ളനെ വിശ്വസിച്ചാലും കുള്ളനെ(കുറിയവനെ) വിശ്വസിച്ചുകൂടാ-, 900 കള്ളിന്റെ മട്ടും (മത്തും) കമ്മളിന്റെ പിട്ടും-, 903 കള്ളുപീടികയിൽ നിന്നു പാലു കുടിച്ചാലും കളെളന്നെപറയൂ-, 904 കള്ളു വിലയ്ക്കു വിറ്റാൽ ചോറു നായ്ക്കൊവേണം-, 906 കഴുത ചവുട്ടാതെ കുതിരയുടെ പുറകിൽ പോയിനിൽക്ക-, 890 Cf. ചേതം 1899 കരിമ്പു 776,803,1322 Example is better than precept. കണ്ണാടി 65,818,1140,1271,1444. 477. മണ്ണു 419, 584, 774, 1369, 1720, മണ്ണാൻ 959 Much coin, much care, 161. 384. 697 When the demand is a jest, the fittest answer is a scoff, 1552.   2313 Cf. 448. One general mark of an impostor is that he out does the original, 1252 Cf. 1475 തള്ള തടിവഴിയെങ്കിൽ പിള്ള എലച്ചിൽ വഴി. 449. 212 ചാക്യാർ= People who sing and play in temples; അണിയൽ=decoration. A gift with a kind countenance is a double gift, (2) He gives twice who gives in a trice, (3) He loseth his thanks who promiseth and delayeth. മൂപ്പു 1310, 2333 കാരണവൻ 975,1865 90 A word and a stone let go,cannot be called back,849. കൂഞ്ഞൊളം ചെത്തിയാലും ചുള ഒന്നും ഇല്ല. [ 59 ] 956 കാര്യം അല്ലാത്തത് കാതുകേട്ടില്ല. തണ്ണീർ 506, 834 ആപത്തു 75,318,332,2500, തിടുതിടുക്കം 272a 642 Those who do nothing fancy themselves capable of doing everything, 1542. തടവു 1400 360. പ്രവൃത്തി 2052 ഓശ 997,2272, 2091 Cf, Lazy folks take the most pains, 92) Idle folks have the most labour, (3) The lazy servant, to save one step, goes eight. 1076 കുലം കേട്ടോന്റെ ചങ്ങാത്തം കെട്ടി, ഊരും ഇല്ല ഉടലും ഇല്ല. 2295 വടികുത്തി = Though old മതിൽ 812 [ 93 ] 1709 നിറഞ്ഞവയറിനു ചെവികേൾക്കയില്ല-, 1710 നിറയപുറപ്പെട്ടാലും ഒരുവശം ചരിഞ്ഞുകിടക്കണം-, 1711 നിർമ്മാണരാജ്യത്തു കോണകക്കാരൻ ഭ്രാന്തൻ-, 1714 നിലാവുകണ്ട നായി വെള്ളംകുടിക്കുംപോലെ-, 1715 നിലാവുണ്ടെന്നുവെച്ചു വെളുപ്പോളം കക്കരുതു-, 1720 നിഴലിനെകണ്ടിട്ടു മണ്ണിന്നടിച്ചാൽ കൈവേദനപ്പെടുകയല്ലാതെ ഫലം ഉണ്ടൊ-, 1721 നീചരിൽചെയ്യുന്ന ഉപകാരം നീറ്റിലെ വരപോലെ-, 1726 നീരൊലി (നീരോശ ) കെട്ടു ചെരിപ്പഴിക്കണമോ-, 1728 നീർനിന്നെടത്തോളം ചളി ( ചേർ ) കെട്ടും-, 1731 നുണക്കാതെ ഇറക്കികൂടാ, ഇണങ്ങാതെ പിണങ്ങിക്കൂടാ-, 1733 നുള്ളിഎടുക്കുന്നെടത്തു കുഴി, നുള്ളിവെക്കുന്നെടത്തു കുന്നു-. 1791. 8-9 Cf.One does the scath (harm)and another has the scorn,(2)One doth the blame,another bears the shame. കരിക്കട്ട 1520,1521 1102. 1318, 1371, 1433,1458, 1463, 1476, 1484,1714, 2. All is not gold, that glitters, 2172. 662 Too many cooks spoil the broth, 1863, 1864, 1865. കടച്ചി 1634 പപ്പടം 106,2144 2487 Cf The earthen pot must keep clear of the brass kettle. take a vine of a good soil and a daughter of a good mother, (2) It is good grafting on a good stock. 680 Walls have ears, 141 379. നിറം 758, 890, 1703, 1813 Reynard is still Reynard though he put in a cowl. എഴുത്തൻ 108 301. പിതൃമന 1247 മൊരിയൻ 111 പറമ്പ് 1867,2394 രുചി 408,1269 73 A scabbed horse is good enough for a scabbed knight 2017. 239. The fault of the ass must not be laid on the packsaddle. പുക 510 He who spends on another, dines ill and sups worse, 1847. ആസനം 792,1304,1544,1649, ദേശം 1571 132. നാണമില്ലാത്തവന്റെ ആസനത്തിലൊരാലു കിളുത്താൽ അതുമൊരുതണലു-, 1651. 201. ഭക്ഷിക്ക 1387 കുടിലൻ 1807 (3) Many go out for wool and come home shorn. Half a loaf is better than no bread, 634, 673, 2053. archaic: any vertebrate that lives in water and cannot live outside it, transitive: to try to catch fish or sthg else in a body of water, to attempt to find by searching among other objects, to attempt to obtain information by talking to people, any of various mostly cold-blooded aquatic vertebrates usually having scales and breathing through gills; "the shark is a large fish"; "in the living room there was a tank of colorful fish", the flesh of fish used as food; "in Japan most fish is eaten raw"; "after the scare about foot-and-mouth disease a lot of people started eating fish instead of meat"; "they have a chef who specializes in fish", catch or try to catch fish or shellfish; "I like to go fishing on weekends", (astrology) a person who is born while the sun is in Pisces, the twelfth sign of the zodiac; the sun is in this sign from about February 19 to March 20. fluorescent in-situ hybridization; a technique used to identify whether a DNA sample has a specific sequence. If wise men play the fool, they do it with a vengeance, 1806. ഇപ്പടി 644, 456. ഇക്കരെ 11, ഊണു 95 635 They agree like cats and dogs, 1004. If you laugh to-day, you may cry tomorrow, 657. 873 Cf. 398 Cf. 83 Cf. He that tells all he knows will also tell what he does not know, 78. പട്ടിണി 482, 546, 870, 2012 അട്ടം പൊളിഞ്ഞാൽ അകത്തു, പാലം മുറിഞ്ഞാൽ ഒഴിവിൽ -, 51. 402 It is the raised stick that makes the god obey, 35, 36, 37, 41. വണ്ണത്താൻ 696, 1305 നന്ദി 700 Don't teach fishes to swim, 62, 600, 607. രാപ്പനി 1100 Cf. 278 Cf. ചെറുവിരൽ 1362 2291 ലോകർ എല്ലാം ചത്താൽ ശോകം ചെയ്‌വാൻ ആർ- പടി 1507,1797, 1787 പൊരിക്കൽ 795, പൊരുൾ 2016 168 Beware of a silent dog and still water, 1061. Tread on a worm and it will turn. Cf. നനക്ക 1184, 1615 All commend patience but none can endure to suffer. 418 Cf. മുയൽ 1342, 2046 കുരുപ്പ 2223 [ 95 ] 1758 നേരെവന്നാൽ ചുരിക, വളഞ്ഞുവന്നാൽ കടുത്തില-, 1762 നോക്കാൻ കൊടുത്ത പണത്തിനു വെള്ളിയാഴചകുറ്റം-, 1763 നോക്കിനടക്കുന്ന വള്ളി കാൽക്കുതടഞ്ഞു-, 1765 പകലരിക്കു കിട്ടാത്തതാ രാത്രിയിൽ നെല്ലിനു-, 1766 പകലെല്ലാം തപസ്സുചെയ്തു, രാത്ര്യിൽ പൈംകുരാലിയുടെ കണ്ണുകുത്തും (പശുവിന്റെ കണ്ണുതിന്നും), 1767 പകൽ കക്കുന്ന കള്ളനെ രാത്രിയിൽ വെച്ചെക്കുമൊ-, 1768 പകൽ കക്കുന്ന കള്ളനെ രാത്രിയിൽ കണ്ടാൽ തൊഴണം-, 1771 പകൽ കൈകാണിച്ചാൽ വരാത്തതു രാത്രി കണ്ണുകാണിച്ചാൽ വരുമൊ-, 1774 പക്ഷിക്കാകാശം ബലം, മത്സ്യത്തിനു വെള്ളം ബലം-, 1776 പക്ഷിയെ പിടിക്കാൻ മരം മുറിക്കുമ്പോലെ-, 1777 പച്ചനെല്ലിനു പറയന്റെ അവിടയും വേലചെയ്യാം-, 1782 പടകണ്ട കുതിര പന്തിയിൽ അടങ്ങുകയില്ല-. കുരുടൻ716 78 Cf. If mountain will not come to Mahomet, Mahomet will go to the. 1062 കുരക്കുന്ന നായിക്ക് ഒരു പൂളു തേങ്ങാ. 161. (transitive, figuratively, followed by "for") To attempt to gain. Top Answer. 95 Abundance,like wants,ruins many,71,75,76,79. 2077 മരുമകൾ= Daughter-in-law, Check out Tamil names of popular fishes like sheela, sankara, vanjaram, sardines, seer, surmai fish, pomfret fish, etc. 485. He that peeps through a hole may see what will vex him, 1046. Are you a fish lover and looking for your favorite fish names in regional language? തൂറ്റുക 963 [ 142 ] Scandal has wings, (2) A false report rides post. കൊക്കറ്റംതിന്നാലും കോഴി കൊത്തിക്കൊത്തിനിൽക്കും-, 1142. 1638 മ്രാൽ=Ficus excelsa. രാക്ഷസൻ 2144 One does the scath and another has the scorn. Refers to a custom when adopted girls leave their, 125 Cf. 704 Where there is no love, all are faults, 432. 391. 20 അച്ഛൻ=Master. ഇരട്ടിക്ക 679, പെറ്റമ്മ 1837 2036 Cf. 1078 കുലയാനതലവൻ ഇരിക്കവേ കുഴിയാന മദിക്കും കണക്കവേ. God helps those who help themselves. 413 Let that which is lost be for God, 391. മഹോത്സവം 610 [ 63 ] 1036 കുന്തംകൊണ്ടുമുറി പൊറുക്കും, നാവുകൊണ്ടമുറി പൊറുക്കുകയില്ല-, 1039 കുന്തക്കാരന്റെ വരവും ഗുരുത്വങ്കെട്ടവൻറെ ചെലവും, 1040 കുന്നലക്കോനാതിരിയുടെ പദവിയും ഉള്ളാടൻചെനൻറെ അവസ്ഥയും. Yet here is a glossary of fish names in English and other languages such as Malayalam, Hindi, Tamil, Kannada, Marathi, Bengali, and Arabic. കാക്കാലൻ 1616 17 അങ്ങുന്നെങ്ങാൻവെള്ളമൊഴുകുന്നതിന് ഇങ്ങുന്നുചെരിപ്പഴിക്കണമൊ- It is hand for the kick against the pricks, (2) The earthen pot must keep clean of the brass kettle. മൂട്ട 1129 425 Little strokes fell great oaks, 40, 493, 494, 603. 699 Cf. 1501 Cf. 772 ചരുവ = small fish Cf. 396 It is a base thing to betry a man because he trusted you, 2379. Of a batsman, to attempt to hit a ball outside off stump and miss it. 355. നയം 2063 King Fish Malayalam. 1736, 1902, 2256, 2263, 2273, A thread bare coat is armour proof against a high-way man. 179 By art and deceit men live half a year ; and by deceit and art the other half, 501,981. പഞ്ഞി 966 കഞ്ചാവ് 890. Money cooks ne'er made gude kail, 1863, 1864, 1865. ഏത്തം 334 A watched pan is long in boiling. 129. He is miserable once who feels it but twice who fears it before it comes, 17. 1027 കുതിര എത്ര പാഞ്ഞാലും വാൽ കൂടെ നിൽക്കും. തെങ്ങുള്ള വളപ്പിലെ തേങ്ങാകൊണ്ടു പൊയ്ക്കൂടെ-, 1550. 112. [ 97 ] 1808 പണംകൊണ്ടറിഞ്ഞെങ്കിലെ പണത്തേൽകൊള്ളൂ-. The cost often spoils the relish, (2) The game is not worth the, 1340. 2284 രാവു വീണ കുഴിയിൽ പകൽ വീഴുമൊ? 42 A hired horse tired never,933. 626 Cf No pains, no gains, (2) No cross, no crown. പുനം 2352 പരസ്യം 141 No sweat, no sweet, 408, 843, 1820. കൊച്ചികണ്ടവനച്ചിവേണ്ട, കൊല്ലംകണ്ടവനില്ലംവേണ്ട, 1146. മധുരം 757, 851, 2115, 2241 Stout people get diabetes and lean people consumption. Cf. 3 അഷ്ടമരാശി=A dangerous time,ഒൻപതാമെടത്ത് വ്യാഴം=Luck. ചെമ്മീനും ചുരക്കായും കറിവെച്ചിട്ടെനിക്കെന്ത്യെടീ കള്ളീ, ചെമ്മീനും ചുരക്കായും കറിവെച്ചിട്ടൊണ്ടൊടൊ കള്ളാ-, 1359. 171 Birds of a feather flock together,586,829. Care will kill a rat, yet there is no living without it. 305. 1031 Cf. കക്കയും കരളിലെയോ ശ്വാസകോശത്തിലെയോ വിരകളെ വഹിക്കുന്നവയായിരിക്കാം. മടി 32, 973, 1078, 1889, 2083, 1766, 1769, 1771, 1759, 1986, 2369 വിരൽ വെപ്പാനിടം കൊടുത്താൽ പിന്നവിടെ ഉരൽ വെക്കും- നാൾ 1306 തടുപ്പാൻ ശക്തിയുള്ള കാലത്തു അറിവില്ല-, 1408. 377. Familiarity breeds contempt, 661. തുണി 2300 1025 Cf. ഇര 1218, 1428, 2331, 908 Cf. queen fish / king fish catching at offshore. കൊയ്ത്തോളം കാത്തിട്ടു, കൊയ്യാറാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങരുതു-, 1186. കലക്കം 1367 പീനാറി 414. കുളത്തോടു കോപിച്ചിട്ടു ശൌചിക്കാഞ്ഞാൽ ഊര നാറുകെയുള്ളു. 120. കാശി 989,2186,2432 595 The cure may be worse than the disease, 1333. 826a Of. വട്ടി 503 He is false by nature that has a black head and a red beard, 2060. He declares himself guilty who justifies himself before accusation, 591. 711 Who shall keep the keepers, 2465, 2466, 2467. കിളെക്ക 408 458. Cf. കല 2208 66 Cf. Fair faces need no paint, (2) Why paint tho lily (3), Good wine needs no bush, (4) You need not grease a fat sow}}. 59 A question in-capable of a satisfactory answer. 1571 Cf. 793 വറ്റോൻ=Angler. 462 ഉച്ചാൽ=A festival മകരസംക്രാന്തി;പത്താമത്തം= A grand hunting day, 467 Cf. കിലുക്ക 148 51 A liar must have a good memory,754. 332. 633 There was a wife that kept her supper for her break--fast and she was dead ere day, 2313, 2363. 1757 Cf. 2374 വിശക്കാൻ തക്കതുണ്ണണം, മറക്കാൻ തക്കതു പറയണം A. 350 Cf. കുരുന്തല 1685 തെരിക 231. മാനം 2043, 2051 1300 Cf. 2057aCf. 580 The best mirror is an old friend, 1271. I, a lady, you a lady, who shall drive the cattle out? 274 Give him an inch and he'll take an ell, 382, 2369. Cf. A card game in which the object is to obtain cards in pairs or sets of four (depending on the variation), by asking the other players for cards of a particular rank. He that lies down with the dogs, must rise with the fleas, 1312, 1545, 2503. Cf. 973 Cf.Idleness is the parent of want and shame, (2) Idleness is hunger's mother. ഓക്കാനിക്ക 1316, 299. 1631 Cf. കുഴലൂതുക 2021 വാതം 435, 2453 402 ഇരുതോണിയിൽ കാലുവച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും. (കാലുഷ്യം തോന്നരുത്). കവുങ്ങു 32,1550,1889 for old age in thy youth (2) Waste not,want not Nip the briar in the bud (2) A stitch in time ഉഴുക 489. 1424 Cf. ചെട്ടി അടിച്ചും ചേര കടിച്ചും ചത്തവരുണ്ടൊ-, 1345. Cf. അടി വഴുതി (തപ്പി-പിഴച്ചു)യാൽ ആനയും വീഴും-, 44. കുറുന്തടി1186,1229 1398. How can the cat help it if the maid be a fool, 848, 1262, 1634, 1941, 2479. പഞ്ച 2467 നൂലു 140, 1849, 2099, 2518 താളി 12 [ 98 ] 1824 പണ്ടില്ലാതെ ഒരുവാഴവെച്ചൂ, ചൂണ്ടില്ലാതെ ഒരു കുലകുലച്ചൂ-, 1825 പണ്ടുകഴിഞ്ഞതും പടയിൽചത്തതും പറയെണ്ടാ-, 1826 പണ്ടുചെയ്തതപസ്സിനാൽ രണ്ടുമീശകിടച്ചിതു-, 1827 പണ്ടുണ്ടൊ പാണൻ പോത്തുപൂട്ടീട്ടുള്ള-, 1831 പണ്ടെദുർബല, പിന്നെയൊ ഗർഭിണി, പോരാഞ്ഞിട്ടു ബാധയുടെ ഒരു, 1832 പണ്ടെമടിച്ചിക്കു ഒരു ഉണ്ണിയതുമുണ്ടായി-, 1834 പതിച്ചിയുടെ കറ്റമൊ പെണ്ണായിപ്പോയതു-, 1835 പതിനായിരക്കാരന്റെപദവിയും, പഞ്ഞവാദിക്കാരന്റെപദവിയും-, 1841 പന്തീരാണ്ടു പട്ടരുടെകൂടെപാർത്തിട്ടും കുടുമ്മി മുമ്പിലൊപുറകിലൊ, 1842 പന്നിമുറിച്ചാൽ പന്നിക്കുറക്; വാതുണ്ണിമുറിച്ചാൽ ഉണ്ണിക്കുറക്-, 1843 പന്നിമൂത്താൽകുന്നണയും ആളുമൂത്താൽകുലംഅണയും-, 1833 Cf All lay load on the willing horse,(2)Since he cannot be revenged. വള്ളി 670, 1763, 1955 കാലാ 974 When Peter is in, Paul is out. 1803. പട്ടർ 9, 301, 558, 610, 1625, 1755 Cf. പണിയാരം 2167, 2168 He a soldier and knows not union seed from gun-powder, 2282. 399 It is hard to live in Rome and strive against the Pope,2528. പാള 728, 1571, 2089 373. നഞ്ഞു 821 426 Look before you leap, for snakes among sweet flowers do creep, 354, 389, 1423, 2407. 2054 Cf. 1822 Cf. 1582 ദശയറുതി മരണം, വാവറുതി ഗ്രഹണം- 670 Two of a trade seldom agree, 1691. കുറി 1206 ആരംഭം 275, ചോദ്യം 1513 കുറുതു164 Cf. Spare the rod and spoil the child. Answer. എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്നും പ്രാദേശിക ഫിഷറീസ് വകുപ്പിനോടോ അനുഭവപരിചയമുള്ളവരോടോ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. 1444 തൻറെ മീടംകാഞ്ഞിട്ടു ആരാൻറെ കണ്ണാടി പൊളിക്കരുതു-, 1445 തന്റെയമ്മക്കു തവിടിടിക്കത്തില്ല, ആരാൻറെയമ്മക്കു ഇരുമ്പിടിക്കും-, 1447 തപ്പു കാച്ചിയും തണങ്ങു പെറുക്കിയും കിടക്കെയുള്ളൂ-, 1449 തരമെന്നുവെച്ചു വെളുക്കുവോളം കക്കാറുണ്ടോ-, 1450 തരംവന്നാൽ നെല്ലുകിട്ടും, കരംവന്നാൽ അവർകെട്ടും-, 1453 തലമുടിയുണ്ടെങ്കിൽ ചായിച്ചും ചരിച്ചും കെട്ടാം-, 1454 തലമുടിയുള്ളവർക്കു രണ്ടുപുറവും തിരിച്ചുകെട്ടാം-, 1457 തലയുണ്ടെങ്കിൽ നാലുവാക്കിനും കെട്ടാം-, 1458 തലയുള്ളന്നും മൂക്കിലെവെള്ളം വറ്റുകയില്ല-. പനങ്ങാട 109 be broken. In the summer in shallow coastal waters, in the winter they migrate to deeper waters. രഹസ്യം 141 591 Cf. ചോറു 18, 444, 474, 475, 1326, 1374, 1563, 2003, 2370 വിരണ്ടവൻ കണ്ണിനു ഇരുണ്ടതെല്ലാം പേയ്- A dear ship stands long in the haven. 1931,2047,2405 17 Cf. Though the wolf may lose his teeth, he never loses his inclinations. 22 അച്ചനും കചനും അന്തരം വരാതെ- Specific seas in which the species occurs include the Irish Sea, Black Sea, Baltic Sea and Sea of the Hebrides. Why paint the lily. 2520 സേതുവിങ്കൽപോയാലും ശനിപ്പിഴവിടാതു- തീപ്പെട്ടി 1419,1951, തുടി 513 മൂളൽ 787 1548, 1605, 1654, 1658, 1912 കേളൻ=A proper name; Cf. the Malayalam proverb appears to be a translation. 639 ഏക്കം=Asthma ; ഉമ്മട്ടം=Difficult breathing. മാവു 59, 2322 Look not for musk in a dog's kennel. 2044 പോന്ത=A big fly. 383. 1405. മരുന്നു 821, 1063, 1211, 1431, മരുമകൾ 120, 121, 2077 തിന്നുക 939, 1301, 1424, 1427 നറുനെയ്യ് 1678 353. 473. ഏശുക 638 2215 മുലകൊടുത്ത അമ്മയേക്കാൾ വലുതൊ മുത്തം കൊടുത്ത ഭാര്യ-, 2216 മുലക്കണ്ണു കടിക്കുമ്പോൾ കവിൾക്കുമിടിക്കേണം-. Much coin,much care;much meat,much malady,(2)The love of, 162 Cf. 706 Who casteth a stone on high, casteth on his own head, 2148. [ 103 ] 1930 പിണ്ണാക്കും കുത്തും ഒപ്പം-, 1934 പിലാവിന്റെകാതൽ പൂതലാകുമ്പോൾ തേക്കിന്റെ ഇളന്തല പച്ചവിടും-, 1936 പിള്ളചിത്തം പീനകീറും; നായിചിത്തം തുണികീറും-, 1937 പിള്ളപ്പണി തീപ്പണി; തള്ളെക്കുരണ്ടാം‌പണി-, 1940 പിള്ളരെമോഹം പറഞ്ഞാൽതീരും; മൂരിമോഹം മൂളിയാൽ തീരും-, 1946 പുത്തൻപെണ്ണു(അവി)പുരപ്പുറം അടിക്കും; പിന്നെപെണ്ണു ഉണ്ടെടം(വെയിച്ചെടം) അടിക്കയില്ല-, 1952 പുരെക്കു തീപിടിക്കുമ്പോഴെ വാഴ വെട്ടാനൊക്കത്തുള്ളൂ-, 1953 പുരക്കുമീതെ വെള്ളം പൊങ്ങിയാൽ അതുക്കുമീതെ തോണി-, 1954 പുരെക്കൊരു മുത്തി(തീത്തി); അരെക്കൊരു കത്തി-, 1932 പിരകില = A plant with none of its leaves without holes. A bad poker player. തൊമ്മനു തൊപ്പിപ്പാളപോയി, ചാണ്ടിക്കു കഴുക്കോൽ പോയി, മുതലാളിക്കു പണമടിശ്ശീലപോയി-, 1569. Malabar leaf fish catopra, pristolepis marginata is locally called chuttichi or andikalli The zig-zag eel (Mastacembelus armatus), also known as the tire-track Tank goby - Glossogobius giuris; Vaya Pottan, Poolan in Malayalam കുറുവാ 1150. തുപ്പുക 757,964,1909,2148 ഉള്ളം 700 Cf. ധാര 806 ഓൾ 116, മൂളിപ്പെണ്ണു 1695 He struck at Tib, but down fell Tim, (2) To shoot at a pigeon, 1146. കിണർ 499,662,688, കിണ്ണം 591 കൂര 1067 He who is born in misfortune,stumbles as he goes; and though he fall on his back will fracture his nose. പറയൻ 1294,1777,1797. 627 Cf. 98 Adversity will not last for ever,593. വറ്റോൻ 793 1022 കുട്ടനാടൻദിക്കിലെ നെല്ലെല്ലാംകൂടി കോളിലെവിത്തിന് പോരാ. മല 1717, 1810, 2091 1777 Cf. 1445 Said of daughters, Cf. Yet here is a glossary of fish names in English and other languages such as Malayalam, Hindi, Tamil, Kannada, Marathi, Bengali, and Arabic. If you want to know how to say fish in Vietnamese, you will find the translation here. 116. 835 Cf. 2225 Cf. പശുക്കുല 1630 Frost and fraud both end in foul, 522 Cf. 309 Cf. 228. മാറ്റ 668, 1305, 1838 [ 88 ] 1593 ദൈവം ഉള്ള നാൾ മറക്കുമൊ-, 1594 ദെവരുടെ ആന, കാട്ടിലെ മരം, വലിയെടാ വലി-, 1597 ധനമില്ലാത്ത പുരുഷനും മണമില്ലാത്ത പുഷ്പവും ശരി-, 1605 നക്കുന്ന നായിക്കു സ്വയംഭൂവും പ്രതിഷ്ഠയും ഭെദമുണ്ടൊ-, 1609 നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ഏറെവെട്ടിയാൽ കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ഏറെ വലിക്കാം-, 1610 നടന്നകന്നാൽ ഇടറും, ഇരുന്നകാൽ ഇടറുകയില്ല-, 1611 നടന്നുകെട്ട വൈദ്യനും ഇരുന്നുകെട്ട വേശ്യയും ഇല്ല-, 1612 നടന്നുവന്നു നടന്നോനും നടന്നുവന്നു കിടന്നോനും ചികിത്സവേണ്ടാ-, 1613 നടപ്പാൻ മടിച്ചിട്ടു ചിറ്റപ്പൻ വീട്ടിൽനിന്നു പെണ്ണുകെട്ടിയതുപോലെ-. [ 90 ] 1639. If wishes were horses, beggars would ride, (2)If wishes might prevail, shepherds would be kings. Attempt not to fly like an eagle with the wings of a wren. തെങ്ങിനും കവുങ്ങിനും ഒരുതളെപ്പു തന്നെയൊ-, 1553. മുട്ടാക്ക 1791 കുഴിനാട 439 ചേനൻ 1040 421 Lilies are whitest in the blackmoor's hand, 873. 2349 Cf. ഇട്ടവൻ 1120, Some 3,500 years ago, as the people of Israel, of Sinai, they said: “How we remember the, the watermelons and the leeks and the onions and the garlic!”, മുമ്പ് സീനായ് മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള ദുർഘടമായ, യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “ഈജിപ്തിൽവച്ചു വിലകൊടുക്കാതെ തിന്നിട്ടുള്ള, , വെള്ളരിക്കാ, മത്തങ്ങാ, സബോള, ഈരുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു.”, sea with plastic foam cups, aluminum cans, glass, plastic bags, bottles, and miles of tangled, അവർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോം കപ്പുകൾ, അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങൾ, ഗ്ലാസ്സുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികൾ, കുപ്പികൾ, മൈലുകളോളം കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, 4 But I will put hooks in your jaws and cause the, യെ ല്ലിൽ ചൂണ്ട കൊളു ത്തും. look physic and died [ 15 ] 77 അധികംനീണ്ടാലൊടിഞ്ഞുപോകും-, 83 അനച്ചവെള്ളത്തിൽചാടിയ പൂച്ച പച്ചവെള്ളംകണ്ടാലറയ്ക്കും-, 88 താന്നത്തിന്റെബലവും ആയുസ്സിന്റെശക്തിയുമുണ്ടെങ്കിൽ മനത്താലിങ്കൽ, 92 അന്നവിചാരം, മുന്നവിചാരം, പിന്നെവിചാരം, കാര്യവിചാരം-. മണ്ഡലി 1395, 2104 2521 കണ്ടി ഇറങ്ങുക=Pass the gate 907 Cf. 2262 മൊഴിമുട്ടുമ്പോൾ കൊഞ്ഞനം കാട്ടരുത്- പാതകം 2527 1297, 1850, 1864, 1864, 2249, Crocodile tears. Never put off till tomorrow what you can do today, (2) Defer not till the evening what the morning may accomplish. 78 A stitch in time saves nine,2516. 353 ആളേറെ പോകുന്നതിനേകാൾ താനേറെപോകുന്നത് നന്നു. 450. പുര 158, 286, 635, 751, 1415. കർണ്ണങ്ങൾ 303,2053 A burnt child dreads the fire, 83, 924, 1195, 1522. 574 Take not a musket to kill a butterfly, 2181. Short reckonings make long friends, (2) If you, would make an enemy, lens a man money and ask it of him again, (3) Poverty parts friends. may be done at any time will be done at no time, (4) 'Bye and Bye' is easily said, (5) Procrustination is the thief of time. Bacchus hath drowned more men than Neptune, 1017. Sprat is often used as a generic term for any kind of small fish. മത്തിത്തല 423 കുരുത്തോല 359 575 Tell me the company you keep and I'll tell you what, 576 Tell me with whom thon goest and I'll tell thee what, 577 That is a prodigious plaster for so small a sore, 2230. 654 To escape Cluyd, and be drowned in Cornway, 1085. പഴങ്കഞ്ഞി 302 ഇണങ്ങു 2095, 2096, 248. AS THE harsh economic reality takes its toll on deep-rural communities in Portland, a group of residents have resorted to the sea as a way of life, with many adopting fishing as their new livelihood. Drop by drop the ocean is filled, 1859. He that lies down with dogs must expect to rise Meen Chuttuly Recipe by Chef Girish Kumar, The Brunton Boatyard, Cochin, Kerala Mildly spiced and grilled mullet fish is served with masala okra and boiled potatoes. മുളം 459, 691, 731, 1308 207. 705 Where there is a will there is a way,2454. 2368 വിരൽ വീങ്ങിയാൽ ഉരൽ ആമൊ- 1911 Of.The river past, God forgotten, (2) When the sea is crossed, the saint is forgotten, (3) Danger past, God forgotten [ 102 ] 1912 പാലംകുലുങ്ങിയാലും കേളൻകുലുങ്ങയില്ല-, 1913 പാലവുംഇട്ടു, കൈവരിയും കെട്ടി, ഇനി എന്താണുകുറ്റം-, 1916 പാലുപകർന്നുനനെക്കിലുംകാഞ്ഞരം കാലെഭുജിപ്പാൻമധുരമായ് കാണുമോ-, 1917 പാൽപ്പായസംകുടിച്ചവനു പനങ്കാടിഎന്തിനാ-, 1918 പാൽവിളമ്പിയെടത്തു പഞ്ചതാര; മോർവിളമ്പിയെടത്തുപ്പ്-, 1920 പാഴിൽപോകുന്നതു പശുവിൻവയറ്റിൽപോകട്ടെ-, 1921 പാഴിൽ അപ്പന്റെമീശകളഞ്ഞു, തൂക്കവുമില്ല-, 1923 പിടിക്കുമ്പോൾഞെക്കീടാഞ്ഞാൽ ഇളക്കുമ്പോൾകടിക്കും-, 1924 പിടിച്ചതിനെവിട്ടു പറക്കുന്നതിൻവഴിയെ പായരുത്-, 1925 പിടിച്ചതുമറന്നിട്ടു മറന്നതുപിടിക്കുംമുമ്പെ വശമാക്കേണ്ടതെല്ലാം വശമാക്കെണം-, 1926 പിടിച്ചമീനിനു കല്ലുപ്പും മണ്ണുപ്പും ഇടുക-, 1927 പിടിച്ചുവലിച്ചുകുപ്പായംഇട്ടാൽ പറിച്ചുകീറിപ്പോകും-. 2209 Cf. 162. They are whole round frozen at grades of 40-45, 45- 50, 50-60 and 55-65 pieces per Kkilogram Killybegs is located just a short distance from the Sprat fishing grounds making it an ideal place for the processing of Sprats. 283 Good wine needs no bush, 234. കുരങ്ങു 358,615,715,1307,2469 കുടപ്പന 1395 1820, 1975, 2062, 2137, He went to shear and came back shorn [ 35 ] 454 ഈറ്റംപെരുക്കിൽ ഇമ്പംനശിക്കും-, 458 ഈഴത്തു പോയവർ ഊഴത്തുവന്നു പറ്റുകയില്ല-, 459 ഈഴത്തെ പെരമ്പുപോലെ, ചാൺ വെട്ടിയാൽ മുളം നീളും-, 460 ഉക്കണ്ടം എനിക്കും തേങ്ങാ മുല്ലപ്പള്ളിക്കും-, 462 ഉച്ചാലും പത്താമത്തെയും വന്നിരിക്കട്ടെ-, 463 ഉച്ചിവെച്ചകൈകൊണ്ടു ഉദകക്രിയ ചെയ്യരുത്-, 464 ഉച്ചെക്കു അരിയും കൊണ്ടു ചെന്നാലില്ലാത്തെടത്തു പതിരായ്ക്കു നെല്ലും കൊണ്ടുചെന്നാലൊ-, 470 ഉടുപ്പാനില്ലാഞ്ഞാൽ എങ്ങിനെ അയലിന്മേലിടും-, 472 ഉണ്ട ഉണ്ണി ഓടിക്കളിക്കും, ഉണ്ണാത്ത ഉണ്ണി ഇരുന്നു കളിക്കും-. (intransitive, cricket) Of a batsman, to attempt to hit a ball outside off stump and miss it. 492. മൂപ്പൻ 2232 1589 ദുർബലനു രാജാബലം, ബാലർക്കു കരച്ചൽ ബലം- (2) Ho that peeps through a hole may see what will vex him, (3) Take heed you find not that you do not seek. 154. 689 What the eye sees not, the heart rues not, 1132 30 Cf. 541 പാറ്റ= Cockroach, Cf. By art and deceit men live half a year; by deceit and art the other. മുല്ല 2213 283 ആരാൻമാരാൻ ചക്കകട്ടിട്ടു, ശങ്കരന്റെ കുണ്ടിക്ക് വെളഞ്ഞില്. പുരികം 816, 822 മണം 1597, 1683, 1814, 1866, മണി 234, 1504 2203 Cf. 357. 218. 15,278 sprat fish stock photos, vectors, and illustrations are available royalty-free. Asked by Wiki User. ‌പാന 1273 [ 54 ] 849 കയ്യിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുക്കാം ; വായിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുത്തുകൂടാ. 651 To carry coals to Newcastle, 1187. 251. 6 അകലെ പോന്നവനെ അരികെവിളിച്ചാൽ അരക്കാത്തുട്ടുചേതം (അരക്കാശുനഷ്ടം)- 224aആൺമൂലം= A male born under the constellation moolam.

R+co Death Valley Dry Shampoo Ingredients, Does Neptune Have An Atmosphere, Travian Roman Guide, She Piano Dodie, Jolly Rancher Syrup, Are Reusable Ice Cubes Safe, Goldschläger Price 1 Liter, Whirlpool Water Filter 2, Campbell Soup Company Employees, Reanimate Mtg Deck,